บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา


ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการ

Safety Supervisor

ความรับผิดชอบหลัก

กำหนดกลยุทธ์ วางแผน กำกับดูแล ด้านนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดของงาน

- กำหนดกลยุทธ์ นโยบายและวางแผนงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร

- วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- วางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

- วางแผน ควบคุม ติดตาม และผลักดัน การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลักดันการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- วางแผน ควบคุม ติดตาม และผลักดัน การอบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

- วางแผน ควบคุม ติดตาม และผลักดันให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือร่วมดำเนินการกับบุคคล หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม ในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

- ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการรวบรวม สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างวางแผน 

- วิเคราะห์งบประมาณประจำปี ค่าใช้จ่าย Fixed Cost และงบลงทุนของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปีพร้อมทั้งวิเคราะห์และเสนอปัจจัยความเสี่ยงกับผู้บริหารระดับสูง

- วางแผน ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดต้นทุนของบริษัท

- วางแผน ควบคุมดูแลเรื่องการซื้อสินทรัพย์ถาวร การเบิกใช้ การส่งคืน และบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมหรือลดต้นทุนของบริษัท 

- สอนงานพนักงานตาม Job Description ตามสายการบังคับบัญชา 

- กำหนดแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

- กำหนดแผนการรายงานผลของพนักงานแต่ละระดับภายในฝ่าย

- รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายแต่ละด้านตามแผนให้ผู้บริหารระดับสูง 

- กำหนดแนวทางการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจข้อมูลในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 - ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการเป็นพนักงานที่ดี และความมั่นคงในองค์กรให้กับพนักงาน

-ปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานของการเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

- สนับสนุนพิจารณาผลักดันความก้าวหน้าของพนักงานในความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายคุณสมบัติ

สำนักงานกรุงเทพ
**ไม่ต่ำกว่า 30 ปี - 40 ปี**
ชาย-หญิง
จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้ด้านการบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยส่วนงานก่อสร้าง
- มีความรู้ด้านระบบ ISO

ข้อมูลบุคคล
- -

กรณีมีสิทธิ

**โปรดเลือกชื่อสถานพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ลำดับ เพื่อสำรองสิทธิสถานพยาบาล**
กรณีไม่มีสิทธิ

**โปรดเลือกสถานพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ลำดับ**
คำ/นาที
คำ/นาที
# วุฒิการศึกษา - สาขา ชื่อสถาบัน ปี กำลังศึกษา
1.
2.
3.
# ทักษะด้านภาษา พูด อ่าน เขียน
1.

2.

3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
# หลักสูตร สถาบัน ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน มีชีวิต ถึงแก่กรรม
บิดา:
มารดา:
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส สถานที่ทำงาน อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
# ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ-นามสกุล อาชีพ เกี่ยวข้องเป็น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า


ข้าพเจ้า ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์โดยเริ่มตั้งครรภ์ ตั้งแต่วันที่
ไม่มีการตั้งครรภ์ในวันที่ข้าพเจ้ากรอกใบสมัคร แต่อย่างใด

เงินเดือนปัจจุบัน


ที่อยู่

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
https://goo.gl/maps/xoUpctmGYtECYwX19