บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา


ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ความรับผิดชอบหลัก

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ข้อกำหนดสินค้า เชิงเทคนิค ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเป็นไปตามความต้องการ ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและกลยุทธ์งานจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และเป็นไปตามงบประมาณที่  กำหนด และรายงานผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา

รายละเอียดของงาน

1.ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

2.กำหนดเป้าหมายและควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่าย และองค์กร

3.ควบคุมและตรวจสอบรายการสั่งซื้อสั่งจ้างให้เป็นไปตามงบประมาณหรือเป็นไปตามเป้าหมายการควบคุมงบประมาณที่กำหนด
4. รายงานปัญหาในการควบคุมต้นทุน วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ป้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน
5. ควบคุมและติดตามการสั่งซื้อ สั่งจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาและตัดสินใจแก้ไขปัญหางานจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงหรือสูญเสียกับองค์กร
6. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ข้อกำหนดสินค้า เชิงเทคนิค ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเป็นไปตามความต้องการ
7.ควบคุมและติดตามการตั้งเบิกค่าสินค้า ค่าจ้างเหมาให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย และรอบการจ่ายชำระเงินของบริษัท
8. ควบคุมและตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ขาย ผู้รับเหมาของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
9. ควบคุมและตรวจสอบการเปรียบเทียบราคาและการตัดสินใจเลือกจัดซื้อจัดจ้างผู้ขายผู้รับเหมาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้
10. ควบคุมและตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกค่าสินค้า ค่าจ้างเหมาให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ตกลงกันไว้
11. ควบคุมและตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก-เคลียร์ทดรองจ่ายงานโครงการตามหลักเกณฑ์การตั้งเบิก-เคลียร์ทดรองจ่ายที่กำหนดไว้
12. ตรวจสอบและรายงานผลข้อมูลจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา
13. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องระดับเบื้องต้น เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในฝ่ายและระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
14. ควบคุมดูแลและจัดสรรงานให้กับพนักงานในแผนกได้อย่างเหมาะสม
15. ควบคุมดูแลให้พนักงานในแผนกได้รับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนตามแบบกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม หรือการเพิ่มทักษะอื่นตามความจำเป็น
16. สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์กรในทิศทางเดียวกัน
17. สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในความรับผิดชอบ
18. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

สำนักงานกรุงเทพ
**ไม่ต่ำกว่า 30 ปี - 40 ปี**
ชาย-หญิง
จบปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์งานจัดซื้องานโครงการ
- มีความรู้เรื่องระบบ ISO

ข้อมูลบุคคล
- -

กรณีมีสิทธิ

**โปรดเลือกชื่อสถานพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ลำดับ เพื่อสำรองสิทธิสถานพยาบาล**
กรณีไม่มีสิทธิ

**โปรดเลือกสถานพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ลำดับ**
คำ/นาที
คำ/นาที
# วุฒิการศึกษา - สาขา ชื่อสถาบัน ปี กำลังศึกษา
1.
2.
3.
# ทักษะด้านภาษา พูด อ่าน เขียน
1.

2.

3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
# หลักสูตร สถาบัน ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน มีชีวิต ถึงแก่กรรม
บิดา:
มารดา:
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส สถานที่ทำงาน อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
# ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ-นามสกุล อาชีพ เกี่ยวข้องเป็น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า


ข้าพเจ้า ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์โดยเริ่มตั้งครรภ์ ตั้งแต่วันที่
ไม่มีการตั้งครรภ์ในวันที่ข้าพเจ้ากรอกใบสมัคร แต่อย่างใด

เงินเดือนปัจจุบัน


ที่อยู่

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
https://goo.gl/maps/xoUpctmGYtECYwX19