บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา


ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการ

Asst. Manager

ความรับผิดชอบหลัก

ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายกำหนดกลยุทธ์  วางแผน  บริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติ ตามแผนงานพัฒนากระบวนการทำงาน และการดำเนินการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุม ดูแล ข้อมูลและความปลอดภัยทางสารสนเทศ วางแผนจัดทำงบประมาณในฝ่าย และจัดทำรายงานสรุปผล

รายละเอียดของงาน

1. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและวางแผนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
2. ร่วมกำหนดแนวทาง ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการปฏิบัติทั้งองค์กร และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
3. ร่วมกำหนดแนวทาง ควบคุม ดูแล ติดตามผล ด้านการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ร่วมกำหนดแนวทาง ควบคุม ดูแล ติดตามผล ด้านการสนับสนุนสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ร่วมกำหนดแนวทาง ควบคุม ดูแล ติดตามผล ด้านงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานภายในฝ่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
7. ร่วมวางแผนการบริหารงานบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบภายในฝ่าย
8. ร่วมวางแผน วิเคราะห์งบประมาณประจำปี ค่าใช้จ่าย Fixed Cost และงบลงทุนของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุมผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงบประมาณประจำปีพร้อมทั้งวิเคราะห์และเสนอปัจจัยความเสี่ยงกับผู้บริหารระดับสูง
9. ร่วมวางแผน ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนของบริษัท
10. ร่วมวางแผน ควบคุมดูแลเรื่องการซื้อสินทรัพย์ถาวร การเบิกใช้ การส่งคืน และบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมหรือลดต้นทุนของบริษัท
11. สอนงานพนักงานตาม Job Description ตามสายการบังคับบัญชา
12. สอนงานพนักงานตาม Job Description ตามสายการบังคับบัญชา
13. กำกับ ดูแล ควบคุมพนักงานให้อยู่ในขอบเขตระเบียบปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด
14. กำหนดแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
15. กำหนดแผนการรายงานผลของพนักงานแต่ละระดับภายในฝ่าย
16. รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายแต่ละด้านตามแผนให้ผู้บริหารระดับสูง
17. กำหนดแนวทางการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจข้อมูลในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
18. สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
19. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการเป็นพนักงานที่ดี และความมั่นคงในองค์กรให้กับพนักงาน
20. ปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานของการเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
21. สนับสนุนพิจารณาผลักดันความก้าวหน้าของพนักงานในความรับผิดชอบ
22. กำหนดเป้าหมาย/KPI ของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท และวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
23. กำหนดเป้าหมาย/KPI ของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท และวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ

สำนักงานกรุงเทพ
**ไม่ต่ำกว่า 30 ปี - 40 ปี**
ชาย-หญิง
จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ERP Nav.

ข้อมูลบุคคล
- -

กรณีมีสิทธิ

**โปรดเลือกชื่อสถานพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ลำดับ เพื่อสำรองสิทธิสถานพยาบาล**
กรณีไม่มีสิทธิ

**โปรดเลือกสถานพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ลำดับ**
คำ/นาที
คำ/นาที
# วุฒิการศึกษา - สาขา ชื่อสถาบัน ปี กำลังศึกษา
1.
2.
3.
# ทักษะด้านภาษา พูด อ่าน เขียน
1.

2.

3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
# หลักสูตร สถาบัน ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน มีชีวิต ถึงแก่กรรม
บิดา:
มารดา:
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส สถานที่ทำงาน อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
# ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ-นามสกุล อาชีพ เกี่ยวข้องเป็น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า


ข้าพเจ้า ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์โดยเริ่มตั้งครรภ์ ตั้งแต่วันที่
ไม่มีการตั้งครรภ์ในวันที่ข้าพเจ้ากรอกใบสมัคร แต่อย่างใด

เงินเดือนปัจจุบัน


ที่อยู่

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
https://goo.gl/maps/xoUpctmGYtECYwX19